X Bezárás

Folyamatban ...

Kérjük várjon, lassabb internetkapcsolat esetén a folyamat tovább is eltarthat.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2014. augusztus 31-tól

 

I. Általános rendelkezések

 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Kormányrendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

2. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató On-Line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet annak érdekében, hogy a saját bábszínházi előadásaira és általa szervezett egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlását elősegítse és az elektronikus vásárlásra illetőleg foglalásra irányuló Felhasználói igényeket kielégítse. Ennek keretében a Szolgáltató az általa szervezett, a Rendszerben feltüntetésre került Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók részére.

3. A Szolgáltató adatai:
 

A Szolgáltató megnevezése:

Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és postai címe:

7626 Pécs, Felsővámház út 26.

Nyilvántartó hatóság:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:

Cg. 02-09-078214

Adószáma:

23702277-2-02

Honlapjának címe:

www.bobita.hu

E-mail címe:

bobita@bobita.hu

Telefonszáma:

+36 72/210-301, +36 20/438-3885

 

 

 

A Szolgáltatás web elérhetősége:        www.jegy.bobita.hu

Az Ügyfélszolgálat/Panaszkezelés

elérhetőségei:                                     7626 Pécs, Felsővámház utca 26.

                                                           +36 72/211-791, +36 20/438-3885

                                                           jegy@bobita.hu

 

Az Ügyfélszolgálat Munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-12.00 és 13.00-16.00 között valamint pénteken 9-12 óra között áll rendelkezésre.

4. A jelen ÁSZF a Szolgáltató valamint az internetes rendszert használó személy (a továbbiakban: Felhasználó) közötti, Belépőjegyek elektronikus megvásárlására és az On-Line Foglalásra vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit határozza meg, valamint szabályozza az Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

5. A Belépőjegy a Szolgáltató és a Felhasználó között az adott rendezvény vagy rendezvénysorozat látogatására kötött szerződés, amely alapján a Szolgáltató az adott rendezvény lebonyolítására, az Ügyfél pedig az adott rendezvényen való részvételi díj megfizetésének igazolására köteles.

6. A Szolgáltató a Belépőjegy eladásával vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

7.A Felek közötti jogviszony magyar nyelven jön létre.

II. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A.) Szolgáltatás tárgyi és technikai feltételei:

1. A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet hozzáféréssel és működő saját e-mail postafiókkal. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el.

2. A Felhasználónak rendelkeznie kell egy Acrobat Reader 5.0 vagy annál későbbi verzióval.

B.) Regisztráció

1. Az internetes Belépőjegy (a továbbiakban: On-Line Jegy) vásárlásnak vagy az On-Line Foglalásnak (a továbbiakban: Foglalás) előfeltétele a Felhasználó www.jegy.bobita.hu weboldalon történő regisztrációja (a továbbiakban: Regisztráció). A Felhasználó a Regisztráció eredményeként létrejött felhasználói fiókon keresztül bonyolíthatja vásárlásait és Rendezvényekre történő Foglalást.

2. A Felhasználói Regisztrációhoz a regisztrációs felületen található adat rögzítése szükséges a Felhasználó részéről. Az adatbevitel véglegesítését követően a Szolgáltató e-mailt küld a Felhasználó Regisztráció során megadott email címére. Az e-mailben megküldött linkre történő kattintással a Regisztráció során létrejött felhasználói fiók aktiválásra kerül és ezzel a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltató által www.jegy.bobita.hu weboldalon feltöltött On-Line Jegyek megvásárlására valamint a Foglalás alkalmazás igénybe vételére.

3. A Felhasználók a Regisztráció során kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi okmányainak (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya) megfelelően megadni, valamint kötelesek Regisztráció során megadott adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni.

4. A Regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párost, illetve az azon keresztül történő vásárlást és foglalást illetően. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén haladéktalanul értesíteni. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére a Felhasználó általi átadásából fakadó károkért az Szolgáltató nem felel.

5. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van a következő adatait ellenőrizni és módosítani: e-mail, jelszó, vezetéknév, keresztnév, neme, telefonszám, ország, irányítószám, város, cím, számlázási adatok. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Rendszer használata, illetve a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

6. A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és a Szolgáltató által harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja azt, illetve lehetővé teszi új jelszó beállítását.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Rendszerben történő Regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

8. A Felhasználó jogosult a Regisztrációját a Rendszerből maga törölni. Ezt az alábbiak szerint teheti meg: a „Profil” majd „Szerkesztés” menüpontra kattintva, a profiladatok űrlap alján, a „Profil törlése” gomb megnyomásával.

C.) VPOS, POS fizetési feltételek

1. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kártyaelfogadás lehetőségét az UniCreit Bank Hungary Zrt. biztosítja. Bankkártyás fizetéskor a Felhasználó átirányításra kerül az UniCredit Bank Hungary Zrt. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon – és nem a Szolgáltató web felületén - történik.

2. A Szolgáltató a Felhasználó kártyaszámának, lejárati dátumának, egyéb adatainak, illetve a mögötte álló számla adatoknak semmilyen formában nem kerül birtokába, abba betekintést nem nyerhet.

3. Az On-Line illetőleg a Bankkártyával történő Vásárlás során a Felhasználó az alábbi kártyatípusokkal fizethet: 

  • Maestro
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • VPay 

Az adott bankkártya internetes használatáról a bankkártyát kibocsátó pénzintézet dönt. Amennyiben a Felhasználó kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten történő kártyahasználatot, a Felhasználó azt a Szolgáltatás fizetéséhez használhatja.

4. A fizetéshez használt kártya adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) az UniCredit Bank Hungary Zrt. fizetőfelületén kell megadni. Sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, a Felhasználó értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a Szolgáltatói felületre. Sikertelen azonosítás esetén a tranzakció félbeszakad.

5. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt, mely az On-Line Jegyet és az elektronikus számlát is tartalmazza, a Szolgáltató a Felhasználó által a Regisztrációval megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

6. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. A vételár kiegyenlítésére vonatkozó pénzintézeti tájékoztatót és előírásokat, feltételeket a „Fizetési Tájékoztató” tartalmazza, mely a Szolgáltatás web felületén (www.jegy.bobita.hu) érhető el.

III. A Szolgáltatás

Az On-Line jegyvásárlás és Foglalás, szállítási feltételek

A Szolgáltatás keretében elektronikus Belépőjegy vásárlásra (a továbbiakban: On-Line Vásárlás) valamint fizetés nélküli Foglalásra nyílik lehetőség.

A.) On-Line Vásárlás (VPOS):

1. Az On-Line Vásárlás alkalmazás használatához a regisztrált Felhasználó a Rendszerbe történő belépést követően az általa kiválasztott Belépőjegye(ke)t a kívánt darabszám megadása után a „Kosárba” helyezi. A Belépőjegy(ek) kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót annak megvásárlására. A kosár tartalma bármikor módosítható, törölhető. A maximális kosáridő 20 perc, annak elteltével a kosár tartalma automatikusan törlődik.

2. A Belépőjegyek On-Line megvásárlására azok kosárba helyezését követően a kosár összesített tartalmát rögzítő adatlapon lévő „Fizetési módok” gombra kattintást követően a Fizetési módok közül a „Bankkártyás Fizetés”, majd az „Adatok ellenőrzését” követően a „Fizetés” ikon kiválasztásával nyílik lehetőség. A Rendszer a bankkártyával történő fizetést (VPOS) fogadja el. A fizetéssel kapcsolatos pénzintézeti tájékoztató – mely a jelen ÁSZF mellékletét képezi - a Szolgáltatás honlapján (www.jegy.bobita.hu) található.

3. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó megrendelését. A jegyvásárlás gyakorlatilag az On-Line fizetés sikeres megtörténte után azonnal, egyidejűleg megtörténik, és a Felhasználó a visszaigazolás során a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. A Szolgáltatás teljesítése automatikus.

4. Amennyiben a visszaigazolás, illetve az On-Line Jegy a Fizetést követő 10 percen belül nem érkezik meg, a Felhasználó új rendelés leadása nélkül haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával a probléma orvoslása érdekében. Miután a Szolgáltatás teljesítése automatikus, a visszaigazoló e-mail késedelmének internet vagy egyéb kapcsolati, technikai illetve a Felhasználó bankkártya használatával kapcsolatos szerződéséből adódó okai lehetnek.

Amennyiben a visszaigazolás, illetve az On-Line Jegy a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

5. A sikeres On-Line Vásárlást követően a Felhasználó részére ún. On-Line Jegy kerül kézbesítésre a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címére, PDF formátumban.

6. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az On-Line Vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárlást követő elállási jogra vonatkozó feltételek a jelen ÁSZF VI/A. Pontja szabályozza

7. A z On-Line Jegyet a Sikeres Vásárlást követően a Felhasználó nyomtatja ki. Az On-Line Jegyet nem lehet sem személyesen a jegypénztárban, sem postai úton átvenni.

8. Tájékoztatjuk a kedves Felhasználókat, hogy a Szolgáltató által nyújtandó kedvezmények On-Line Vásárlás esetében nem vehetők figyelembe. A kedvezmények érvényesítésére kizárólag helyszíni fizetés alkalmával nyílik lehetőség.

 

B.) On-Line Foglalás (a továbbiakban: Foglalás)

1. A Szolgáltatás lehetőséget nyújt a részvételi szándék azonnali fizetés nélküli jelzésére is (Foglalás). Foglalás esetén a Felhasználó a virtuális nézőtéren megjelenő, zöld színnel jelölt ikonok (szabad székek) közül választhat. A helyválasztást követően a „Fizetési módok” ikonra kattintással a Felhasználó választása szerint a Belépőjegy On-Line Bankkártyával (VPOS) fizethető az On-Line Vásárlásra vonatkozó feltételek szerint illetve helyszíni fizetés is választható. A helyszínen készpénzes és bankkártyás (POS) fizetésre is lehetőség nyílik.

2. Rendezvénysorozatra szóló Belépőjeggyel rendelkező Felhasználó foglalása esetén a felhasználás érvényesítése a Foglalás felbontása mellett a helyszínen történik.

Amennyiben a Rendezvénysorozatra szóló Belépőjeggyel rendelkező Felhasználó a Foglalással érintett Rendezvényen nem jelenik meg, úgy a Belépőjegy érvényesítése nem történik meg, azaz az adott alkalom felhasználható marad.

3. Felhívjuk a kedves Felhasználók figyelmét, hogy Foglalás esetén a Belépőjegy átvételére illetve aRendezvénysorozatra szóló Belépőjegy érvényesítésére a Rendezvény meghirdetett időpontja előtt legalább fél órával van lehetőség. Ezt követően a Rendszer a Foglalást automatikusan törli.

C.) A vásárlás bizonylatai

1. Az On-Line Foglalást követő helyszíni készpénzes vagy bankkártyával történő fizetés (POS) esetén a papír alapú jegyeladásról nyugta kerül kiállításra. Kérjük a Felhasználókat, hogy számla kiállítása iránti igényüket a vásárlást megelőzően jelezzék.

2. On-Line Vásárlás esetén a vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (RG Stúdió Kft. (7623 Pécs, Hőgyes E. u. 30.)) őrzi meg. A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Felhasználónak.  Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata nem minősül eredeti hiteles dokumentumnak. A Felhasználó a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

D.) A Szolgáltatással kapcsolatos felelősség korlátozása

1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése az Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató továbbá jogosult a döntése szerint a Szolgáltatást teljes egészében megszüntetni.

3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján fennálló jogviszony vonatkozásában csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásért felel.

4. Szolgáltató nem szavatol azért, hogy Szolgáltatás veszteségtől, meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentes lesz. Ezen események vis major eseménynek minősülnek, és az ezekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

IV. A Belépőjegy

A.) A Belépőjegyre vonatkozó általános szabályok

1. A Belépőjegy – amennyiben azon más nem kerül feltüntetésre – az azon megjelölt Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

Rendezvénysorozatra szóló Belépőjegy (ún. Bérlet) esetében a Felhasználó az azon megjelölt számú Rendezvény látogatására jogosult az adott Belépőjegyhez kapcsolódó, szolgáltatási felületen (www.jegy.bobita.hu) rögzített feltételek szerint.

Több Belépőjegy egyidejű vásárlása esetén a Szolgáltató jogosult egy db adott számú személy belépésére jogosító Belépőjegy kibocsátására. (Csoportos Jegy)

2. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Belépőjegyek vételárát bármikor megváltoztassa. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

3. A kinyomtatott Belépőjegy szabadon átruházható. A Felhasználó kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. Az ÁSZF rendelkezései a Belépőjegy birtokosára is kiterjednek.

4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

5. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

6. A Belépőjegyen szereplő egyes azonosító kódot a Szolgáltató a helyszínen elektronikusan ellenőrzi és egyidejűleg azt érvényteleníti. Amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítéli meg, a Belépőjegy birtokosától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatja, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatja fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szolgáltató a belépéskor jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Felhasználója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

B.) Az On-Line Belépőjegyekre vonatkozó további szabályok

1. A z On-Line Jegyet a Sikeres Vásárlást követően a Felhasználó nyomtatja ki. Az On-Line Jegyet nem lehet sem személyesen a jegypénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott On-Line Jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon az egyedi azonosításra alkalmas kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású On-Line Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az On-Line Jegyet a Felhasználó köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az On-Line Jegyen található egyedi azonosításra alkalmas kódot a Szolgáltató a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti.

A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az On-Line Jegyet vásárló Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

V. A Belépőjegyhez kapcsolódó Szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó szabályozás

1. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható. A részvételi feltételeket, a Rendezvény helyszínének házirendjét megszegő látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

2. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

3. A fellépő művész személyében, előadókban, illetve a Rendezvényben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Szolgáltató a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja.

4. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Szolgáltatónak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szolgáltató a Felhasználók tájékoztatása esetén jogosult a Rendezvényt az esőnapon megtartani. A Szolgáltató e döntésről a www.jegy.bobita.hu honlapon történő feltüntetéssel és a Felhasználói e-mail címre történő közvetlen kiértesítéssel haladéktalanul tájékoztatást nyújt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

5. A Szolgáltató a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a visszaváltásra vonatkozó adatokat a szolgáltatási felületen (www.jegy.bobita.hu) haladéktalanul közzéteszi és ezzel a Felhasználókat a Belépőjegyek visszaváltásának feltételeiről tájékoztatja. A visszaváltásra maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árát a Szolgáltató köteles teljes értéken visszaváltani. A Belépőjegy árán túl a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

VI. Elállás, Szavatosság

A.) Elállás

1. Adott határnapra szóló Belépőjegy vásárlása esetén a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) l) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg.

2. Nem adott határnapra szóló Belépőjegy (Rendezvénysorozat látogatására szóló Belépőjegy) esetében a Felhasználó a Belépőjegy átvételétől (e-mail fiókba történő kézbesítésétől) számított 14 napon belül elállási jogát indokolás nélkül gyakorolhatja a Szolgáltató felé az erre irányuló nyilatkozat megküldésével.

Az elállással egyidejűleg a Felhasználónak az On-Line Jegy Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldése mellett nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Belépőjegy még nem került felhasználásra. Ellenkező esetben a Szolgáltatónak a vételár visszatérítése nem áll módjában.

3. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül az On-Line Jegy árát a Felhasználó részére maradéktalanul visszatéríti. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárul.

B.) Szavatosság

1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és termékszavatossági igényt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthet. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

VII. Panaszkezelés és Jogorvoslat

A.) Panaszkezelés

1. A Felhasználó a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az I. Általános rendelkezések között feltüntetett elérhetőségeken teheti meg.

2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali kezelése nem lehetséges a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a helyszínen a Felhasználónak átadja, nem helyszíni panaszfelvétel (internetes, telefonos stb.) esetén pedig azt legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban válaszolja meg. A Szolgáltató jogosult a választ a Felhasználó által a Regisztráció során megjelölt e-mail címre kézbesíteni. A Szolgáltató a panasz elutasítását indokolni köteles illetőleg ez esetben köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy jogorvoslati igényét mely hatóság vagy a békéltető testület előtt kezdeményezheti. A tájékoztatásban a jogorvoslati eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv illetve illetékes békéltető testület levelezési címét meg kell jelölni.

B.) Jogorvoslat

1. Fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. A Fogyasztó kérelmét bármely illetékes felügyelőségnél benyújthatja.

Az illetékes hatóságok listája az alábbi web felületen érhető el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf.

2. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület előtti eljárás lefolytatását a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatások minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (fogyasztói jogvita) esetében lehet kérni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Baranya Megyei Békéltető Testület (székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., fax: 72 507 152, email: bekelteto@pbkik.hu

VIII. Az ÁSZF elfogadása, módosítása

1. A Felhasználók a II/B. pont szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et, amelynek mellékletét képezi a Szolgáltatás honlapján (www.jegy.bobita.hu) elérhető Adatkezelési Szabályzatvalamint a pénzintézeti Fizetési Tájékoztató.

2. A Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

4. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a hatálybalépést megelőző 5 nappal korábban a változások www.jegy.bobita.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

IX. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. §-a szerinti Tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy a jelen ÁSZF által szabályozott jogügyletek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, mely jogszabály 11. §-ában foglalt kötelezettségre tekintettel a Felhasználók részére az alábbi Tájékoztatást nyújtja:

a) A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai Rendezvénysorozatra szóló Belépőjegy esetén a Szolgáltatás, adott Rendezvény esetén pedig a Rendezvény adatlapján tekinthetőek meg a www.jegy.bobita.hu weboldalon. A weboldalon teljes körű tájékoztatás található az aktuálisan elérhető Szolgáltatásokról az árak forintban fizetendő ÁFA-val növelt, (bruttó) összegének megjelölése mellett.

b) A Szolgáltató cégszerű megnevezése a jelen ÁSZF I.3. pontjában az Általános Rendelkezések között feltüntetésre került.

c) A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, e-mail címe a jelen ÁSZF I.3. pontjában, az Általános Rendelkezések között feltüntetésre került. A Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató saját nevében jár el.

d) Az Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I.3 pontban (Általános Rendelkezések) megjelölt székhely, mely megegyezik a postázási címmel is. A Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató saját nevében jár el.

e) Az adott Szolgáltatás (Belépőjegy)  ára a www.jegy.bobita.hu weboldalon az „Előadások”, a „Bérletek” valamint a „Foglalkozások” menüpont alatt megtalálható. A megjelölt árak a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás ÁFA-val megnövelt teljes összegét tartalmazzák. A vásárlási felület "kosár" oldala összesíti a rendelés alatt álló Szolgáltatás teljes, ÁFA-val növelt (bruttó) árát.  Az itt feltüntetett bruttó összegen felül a fogyasztónak további költsége a Szolgáltató felé nem merülhet fel

f) Az ellenszolgáltatás feltüntetett összege az adott tranzakcióra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. A szerződés határozott időre, a Rendezvény időpontjáig, illetve Rendezvénysorozatra szóló Belépőjegy esetén a felhasználhatóság időpontjáig áll fenn.

g) A szerződés megkötéséhez (Szolgáltatás igénybe vételéhez) alkalmazott eszköz (internetkapcsolattal rendelkező PC, notebook, mobiltelefon stb.) internet- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként  a Szolgáltató díjat nem számol fel, emelt díjas Szolgáltatást nem alkalmaz. Ez nem érinti a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján fennálló fizetési kötelezettségét az internet, illetve elektronikuskapcsolatot biztosító szolgáltatója felé.

h) A fizetési módokat és feltételeket az ÁSZF II.A.), B.) és C.) pontjai valamint a III. A.), B.) és C.) pontjai tartalmazzák. A teljesítés határidejéről valamint a szállítási feltételekről a jelen ÁSZF III/A. pontjai rendelkeznek. A panaszkezelés módját az ÁSZF VII. pontja rögzíti. 

i) Az elállásra, annak gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF. VI. A.) szabályozza részletesen.

j.) A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, illetve nem nyújt olyan szolgáltatást, mely esetében az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének lenne helye.

k) A Szolgáltató nem nyújt olyan szolgáltatást, amelynél a Kormányrendelet 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolt felmondási jogból adódóan költség merülne fel és így a Felhasználó köteles lenne megtéríteni az Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A Felhasználó elállási jogának kizárása esetét illetőleg az elállás jogszerű gyakorlásának feltételeit a jelen ÁSZF VI.A.) pontja rögzíti.

m) A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és termékszavatossági igényt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthet. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

n) A Szolgáltató az Általános Rendelkezések (ÁSZF I.3. pont) alatt  megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9-12 és 13-16 óra valamint pénteken 9-12 óra között az értékesítést követően is a Felhasználók rendelkezésére áll.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

p) A szerződés határozott időre, a Rendezvény időpontjáig, illetve rendezvénysorozatra szóló Belépőjegy esetén a felhasználhatóság időpontjáig áll fenn.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) Felhívjuk a kedves Felhasználók figyelmét, hogy Foglalás esetén a Belépőjegy átvételére illetve a Rendezvénysorozatra szóló Belépőjegy érvényesítésére a Rendezvény meghirdetett időpontja előtt legalább fél órával van lehetőség. Ezt követően a Rendszer a Foglalást törli.

s) A Szolgáltató a Felhasználótól letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását nem igényli.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A www.jegy.bobita.hu-n megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A mentések 20 napra visszamenőleg érhetők el.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A www.jegy.bobita.hu-n megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

v) A Felhasználó fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben jogosult a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei felé elsőfokon, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.. Az illetékes felügyelőségek listája a http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. web felületen érhető el. (ÁSZF VII.B.) 1.)

w) A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület előtti eljárás lefolytatását a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatások minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (fogyasztói jogvita) esetében lehet kérni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Baranya Megyei Békéltető Testület (székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., fax: 72 507 152, email: bekelteto@pbkik.hu(ÁSZF VII.B.) 2.)

X. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XI. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató részére a tárhelyet az RG Stúdió Kft. (7623 Pécs, Hőgyes E. u. 30., adószám: 11113285-2-02, képviseli: Budai István ügyvezető) biztosítja. A tárhelyet biztosító szolgáltató elérhetőségei:

E-mail cím: hosting@rgstudio.hu, Tel.: 72/212-612

2. A felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt külön a Szolgáltató nem iktatja. A létrejött szerződéssel kapcsolatos adatok a regisztrált Felhasználó profiljában, a „Vásárlás történet” alatt tekinthetőek meg.

3. A www.jegy.bobita.hu honlapon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, melyek a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek által nem felhasználhatóak, nem terjeszthetőek és nem tehetőek közzé.

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg.

4. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.